Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma Jelle Bijlsma

Waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen

Maart 2017 zijn we gestart met ons project: Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen e.o. in opdracht van Wetterskip Fryslân.

De werkzaamheden worden uitgevoerd rondom Vijfhuizen, ten noorden van Hallum. Het grootste deel binnendijks en een deel buitendijks.

De ontgravingswerkzaamheden van de watergangen en natuurvriendelijke oevers worden uitgevoerd doormiddel van Hydraulische graafmachines met GPS. Met rupsdumpers wordt de grond vervoerd naar diverse locaties binnen het projectgebied.

De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven, vervoeren en verwerken van 350.000m3 uit de watergangen.

Verder zullen er een fietsbrug, aanleg steiger, vistrap en twee vaarduikers aangebracht worden. Op diverse plaatsen langs het traject zal walbeschoeiing aangebracht worden.

Het doel van het project is het aanleggen / verbeteren van de waterhuishouding voor het nieuwe gemaal Vijfhuizen.

Het project Wegen en Waterlopen Vijfhuizen bevat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

Binnendijks gedeelte:

Realisatie van 4.200 meter natte natuurvriendelijke oevers in de Friese Boezem t.b.v. de

Kaderrichtlijn Water (KRW) en uitbreiding van boezemwateroppervlakte met 12 ha en een vaarroute;

Realisatie van de volgende recreatieve voorzieningen:

  • één fietsbrug en één fietspad tussen Noorderleechsteroprit en Koedijk;
  • twee vaarduikers;
  • één aanlegsteiger c.q. kano in- en uitstapplaats.

Versterken van de landbouwmogelijkheden door de realisatie van:

  • 1,5 hectare waterberging in de polder;
  • twee extra waterinlaten.
  • Verbreding en reconstructie van de Westerhúslânne.

Buitendijks gedeelte:

  • Buitendijks gelegen Vispassage;
  • uitstroomkanaal met aan weerszijden een kade ten behoeve van de waterafvoer van het door derden te bouwen gemaal Vijfhuizen.

Een aantal foto's zijn gemaakt door DME Media.